اقتصادی

شرط دریافت یارانه جدید دولت چیست؟

سرپرسـت اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان تهـران گفت: در طـرح فجرانـه کالابـرگ، مـردم آزاد هسـتند و میتوانند از هر نام تجـاری خرید کننـد.شخصی  که سـبدی شـامل ۱۱ قلم کالای اساسی به مبلغ ۷۴۳ هزار تومان را بخـرد، دولـت حـدود ۲۲۰ هـزار تومان در قالب اعتبار شـارژ شـده پرداخـت میکند.

آذر پناه ادامه داد: شـرط دریافـت اعتبـار اضافـۀ ۲۲۰ هـزار تومانـی کالابرگ، فردی که سـبدی شـامل ۱۱ قلم کالای اساسی به مبلغ ۷۴۳ هزار تومان را بخـرد، دولـت حـدود ۲۲۰ هـزار تومان در قالب اعتبار شـارژ شـده پرداخـت میکند و فـرد فقط ۵۲۳ هـزار تومان بابت آن سـبد پرداخت میکنـد، همچنین بـه میزانی که از کالاهـای این سـبد خرید کرده باشـند اعتبـار به خریدشـان اختصاص داده میشـود.

محمد آذرپنـاه درباره تخلف این طرح گفت: تخلف در صورتی است که فروشـگاهی مردم را مجبـور کند از نام و نشـان خاصی خریداری کنند، شهروندان میتوانند در صـورت مواجه شـدن با آن برای ثبت اعتراضات و مشـکلات خود با شـماره ۰۲۱۶۳۶۷ تمـاس بگیرند و یا برای گـزارش تخلفات، موضوع مورد نظر خود را با پشـتیبانی ۱۲۴ تعزیـرات مطـرح کننـد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا